Forretningsorden for lokalrådets bestyrelse

Forretningsorden for bestyrelsen i Jungshoved lokalråd

Således vedtaget på det konstituerende bestyrelsesmøde den 21. juni 2007

§ 1. Bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med de af Vordingborg kommune givne retningslinier.

§ 2. Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter borgermødet.
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en sekretær med ansvar for referater og en kasserer med ansvar for lokalrådets regnskab. Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder en suppleant i bestyrelsen på førstkommende møde.

§ 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Nedsatte udvalg skal have en klar opgavebeskrivelse og et klart mandat. Det tilstræbes at nedsætte projektgrupper til løsning af specifikke opgaver.
.
§ 4. Formanden er ansvarlig overfor pressen.

§ 5. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Møderne er åbne.

§ 6. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes på formandens initiativ.

§ 7. Formanden udsender en dagsorden senest ugedagen, før et møde afholdes. Denne sendes til bestyrelsen og Dialogudvalg 5 og ophænges tillige i Brugsen, på Skolen, i Klubhuset, i Stavreby Havn og offentliggøres om muligt i ”Jungshoved Bladet”.

§ 8. Hvert bestyrelsesmøde indledes med godkendelse af den udsendte dagsorden efterfulgt af godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Dagsordenen skal ligeledes mindst indeholde meddelelser, økonomisk status fra kassereren samt et punkt eventuelt.
Referat af mødet udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet sendes til bestyrelsen og Dialogudvalg 5. Referatet opsættes i Brugsen, på Skolen, i Klubhuset og i Stavreby Havn. Referatet optages i ”Jungshoved Bladet”.

§ 9. Alle borgere på Jungshoved kan begære et punkt sat på dagsordenen. Anmodning herom skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. På åbne møder har alle taleret. Kun bestyrelsen har stemmeret.

§ 10. Bestyrelsen kan optage en sag på dagsordenen, hvis de ved mødets begyndelse finder den presserende.

§ 11. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – leder møderne.

§ 12. Der søges opnået konsensus på møderne. Afvigende meninger skal fremgå af referatet.

§ 13. Bestyrelsesmedlemmer er inhabile ved behandling af sager, der har direkte betydning for deres egne eller nære familiemedlemmers økonomiske forhold.

§ 14. Vigtige beslutninger må ikke træffes, uden at samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at kommentere sagen, evt. via e-mail eller telefon.

§ 15. Bestyrelsen udøver sin virksomhed ved møder. Formanden er bemyndiget til at ekspedere uopsættelige sager, som derefter forelægges på førstkommende møde.

§ 16. Bestyrelsen kan indkalde andre personer til at deltage i behandlingen af et eller flere punkter på dagsordenen. Disse personer har ikke stemmeret.

§ 17. Nærværende forretningsorden kan til enhver tid ændres ved enighed blandt bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.